Anna Margolina Quartet

Anna Margolina Quartet

Anna Margolina – vocal
Arseny Rykov – piano
Hendrik Nehls – bass
David Guy – drums