Martin Weiss and Friends

Martin Weiss and Friends

Martin Weiss and Friends

Martin Weiss – violin (fällt aus)
Lello Franzen – guitar
Romani Weiss – guitar
Bernd Kuchenbecker – bass
Meinolf „Cookie“ Saggel – drum