Anna Kaluza saxophone

Anna Kaluza saxophone

Allan Praskin – saxophone
Anna Kaluza – saxophone
Henrik Walsdorff – saxophone
Ben Lehmann – bass
Jan Leipnitz – drums

Kaufmann Roder Kaluza

Kaufmann Roder Kaluza

07.09.2023 Kühlspot

Achim Kaufmann – drums
Jan Roder – double bass
Anna Kaluza – sax