Jure Slapar

JURE SLAPAR QUARTETT

19.08.2023 Kunstfabrik Schlot

Jure Slapar (g),
Arseny Rykov (p),
Thiago Duarte (b),
Matthias Meyer (dr)