Volker Holly Schlott saxophone

Volker Holly Schlott saxophone

Volker Holly Schlott saxophone

Volker Holly Schlott saxophone

volker-schlott.de * falkbreitkruez.de

The Journey Home
Favo 3

The Journey Home Favo 3

volker holly schlott Jazzpreis 2023

Volker Holly Schlott Jazzpreis 2023

Deep! Clarinets
Falk Breitkreuz

Deep! Clarinets Falk Breitkreuz 2023

Kosmos
by Sander de Winne

Kosmos by Sander de Winne

Der Mond ist aufgegangen
Fun Horns
Der Mond ist aufgegangen
Fun Horn

18.02.2024 ZigZag
Volker Holly Schlott (ss, c-melody, fl, perc)
Almut Schlichting (b-cl, sax)
Benjamin Geyer (keys)
Urs Johnen (bass)

09.01.2024 B-Flat
Volker Holly Schlott (ss, c-melody, fl, perc)
Falk Breitkreuz (b-cl, alt-cl, perc)
Sander De Winne (voc, beatbox, cajon)

19.12.2023 B-Flat
Volker Holly Schlott (ss, as, fl),
Falk Breitkreuz (ts, bcl),
Jörg Huke (tb),
Nikolaus Neuser (tp)
fun-horns.com

22.09.2023 ZigZag
Volker Holly Schlott (ss, c-melody, fl, perc)
Simon Anke (piano, rhodes)
Simon Stieger (bass)
Christian Tschuggnall (drums)
FAVO 3 – LIVE 2023

26.08.2023 Kunstfabrik Schlot
Volker Holly Schlott (ss, c-melody, fl, perc)
Falk Breitkreuz (b-cl, alt-cl, perc)
Sander De Winne (voc, beatbox, cajon)

For Free Hands band * Musicians Berlin * For Free Hands band