Leléka berlin band

Leléka berlin band

Leléka – Rizdvo
Maksym Berezhniuk – traditionelle ukrainische Holzblasinstrumente, Gesang
Povel Widestrand – Klavier
Thomas Kolarczyk – Kontrabass
Jakob Hegner – Schlagzeug