Sebastian Studnitzky

Sebastian Studnitzky

03.02.2024 Zig Zag
Miles and More

Sebastian Studnitzky – trumpet
Uri Gincel – piano
Paul Kleber – bass
Tobias Backhaus – drums

Tobias Backhaus drums

Tobias Backhaus drums

13.01.2024 Zig Zag

Tobias Backhaus – drums
Florian Menzel – trumpet
Ben Kraef – saxophon
Uri Gincel – piano
Paul Kleber – bass