Arne Schüler

Arne Schüler and Friends

Arne Schüler and Friends

Arne Schüler and Friends

05.09.2023 Kunstfabrik Schlot

Leander Neidig (p)
Max Feig (git)
Julius Leistritz (dr)
Per Buschmann (b)
Yannic Rösch-Pasitka (sax)
Arne Schüler (trp & comp)
& special guest: Jennie Lee (voc)

Arne Schüler

Event-Site