Tal Balshai Camel

Tal Balshai

Tal Balshai

Tal Balshai

Camel
Tal Balshai

18.06.2023
B-Flat

Camel

Tal Balshai (p, comp.), Paul Kleber (b), Javier Reyes (dr)

Tal Balshai
Piano